ก.ย. 21

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (spa manager) 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 5

spa 5-01-01

 

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa manager) 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 5

 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560

 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (ศูนย์รังสิต) อยู่ปากทางเมืองเอกรังสิต

รับจำนวน 50 คน และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครตามลำดับของผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเท่านั้น

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
1. ชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ วพท
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 453-1-41986-5
หรือ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ วพท
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 946-0-46888-8

2. กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ผ่านทาง  https://goo.gl/forms/i2K1NHmVo02gVx8F3
หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ทาง Line ID : 0956293469
E-mail : map.tmc@gmail.com หรือ Fax : 0 2592 1900

หมายเหตุ : เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่ผู้สมัครอบรม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 095-629 -3469 หรือ 0 2592 1999 ต่อ 1405
ภายในวันและเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับ 50 คน)

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 3. กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่ากำหนด จะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 1 ปี
  (มีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา
 • ใบรับรองจากสถานประกอบการ (กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่ากำหนด)
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

เนื้อหาการอบรม

 1. หมวดความรู้พื้นฐานทั่วไป
 • ความรู้ทั่วไปเรื่องสปา
 • หลักจิตวิทยาเพื่อการดำเนินงานสปา
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ดำเนินการสปา
 • ทักษะการสื่อสารในธุรกิจสปา
 • หลักการตลาดเพื่อการดำเนินการธุรกิจสปา
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจสปา
 1. หมวดวิชาความรู้เฉพาะ ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้
 • หมวดวิชาว่าด้วยสุขภาพองค์รวม
 • หมวดวิชาว่าด้วยการบริหารจัดการสปา
 • หมวดวิชาว่าด้วยเอกลักษณ์สปาไทย
 • หมวดวิชาว่าด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ
 • หมวดวิชาว่าด้วยสุขภาพและความงาม
 • หมวดวิชาว่าด้วยผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา
 1. การฝึกภาคสนาม 8 ชั่วโมง

 

เอกสารดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
ตารางการอบรม spa manager รุ่นที่ 5246.8 KB57
รายชื่อที่พัก109.5 KB44
ใบสมัคร21.3 KB27

ใบสมัครออนไลน์  https://goo.gl/forms/i2K1NHmVo02gVx8F3

แผนที่การเดินทาง

mapTMC-01

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  วันที่ชำระค่าลงทะเบียน
1 น.ส.ปทิตตา ปีบกระโทก 25/09/60
2 วิลาสิณี สุดประเสริฐ 22/09/60
3 น.ส.กรรณิการ์ ทองคำ 25/09/60
4 น.ส.วรรษิดา อาศัยศาสน์ 25/09/60
5 นายมานิตย์ แสนเกษม 25/09/60
6 ชารินท์ สิงห์สถิตย์ 25/09/60
7 กิตติพันธ์ ชื่นพลี 25/09/60
8  นางสาวชัญญาภรณ์ อนุเผ่า  25/09/60
9  นางอำพัน อนุเผ่า  25/09/60
10  น.ส.มญชรัย  กุลวานิช  25/09/60
11  ฐิตารัตน์ ไชยรัตนรังศรี  26/09/60
12  นางสาวพิชามญช์ อุทัยไชยพงศ์  26/09/60
13
14
15
16
17
18
19
20

ก.ย. 26

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559
433.3 KB
4 Downloads
Details...

ก.ย. 13

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
อบรม CDA Program ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้ CKC มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

ก.ย. 09

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

09-11-17-thank-sar

ก.ย. 08

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

Page 1 of 7812345...102030...Last »