14/07/2019

คู่มือห้องปฏิบัติการความปลอดภัย

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความสาคัญสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันความเสียหายจากอุบัติภัยที่ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม คู่มือฉบับนี้จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตาม มาตรฐานสากล เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเกิด ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด >> คู่มือห้องปฏิบัติการความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการกลลาง วิทยาลัยกาารแพทย์แผนไทย Share
27/06/2019

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง SOP

อาศัยอำนาจความในมาจรา 17 (14) แหห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบเพื่อส่งเสริมให้มีการทบทวนด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ คำสั่งแต่งตั้งคกก.ร่างSOP_ EC (1372) Share
12/06/2019

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัณ (ASTC) ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัณ ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยดังนี้ […]
21/06/2019

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4   สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัณ (ASTC) ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ […]
23/05/2019

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการกํากับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการกํากับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องวิคตอเรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 61TMC-5.1-5-37 การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับคณะ Share
21/05/2019

โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์

โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์ จัดโดย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร 61TMC-5.1-5-30 โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์ Share