Category Archive: การประชุม

มี.ค. 17

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

IMG_7313

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ภูสักธาร รีสร์ท จ.นครนายก Share

ต.ค. 15

ประชุมแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สพภ.

IMG_3783

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นร่วมมือกับหน่วยงานภาคีรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดต่างๆ อีก 6 แห่ง Share

ก.ย. 10

ขอแสดงความยินดี

IMG_3061

ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนพื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการระชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีคณาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับรางวัล จำนวน 2 เรื่อง คือ Share

ก.ย. 03

นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยคว้าเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย

7857_627781277244444_491707196_n

Share

ส.ค. 09

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

IMG_2439

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาการอนุรักษณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนร่วมกับสถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่ ๕ สถาบัน ได้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยทักษิณ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้สถาบันการศึกษาร่วมเป็นพันธมิตรดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้แทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯดังกล่าว เมือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนน แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ Share

มิ.ย. 20

การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ

IMG_0063

ดร.ศิรินันท์  ตรีมงคลทิพย์ รองผูอำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย  จัดการประชุมติดตามงานคณะทำงานดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556  Share

พ.ค. 14

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

TU140556-0

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 “Practical Points for Best Practitioners” ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีการบรรยายอภิปราย และประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทางสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยเข้าประกวด ชิงเงินรางวัล พร้อมได้ลงวารสารบ้านแผนไทย ส่งผลงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  Share

เม.ย. 03

นักศึกษาวิทยาลัยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

IMG_8710

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (ASTC2013) เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีแรก ขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556   ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ นักศึกษาวิทยาลัยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน 4 รางวัล คือ Share

เม.ย. 03

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (ASTC2013) เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

IMG_8652

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (ASTC2013) เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เป็นความร่วมมือกันของเครือข่าย 5 หน่วยงาน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Share

ต.ค. 19

ประชุมวิชาการ

IMG_1128

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมจัด การประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 2  “การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Share

Page 1 of 212