Category Archive: การประชุม

มี.ค. 17

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

IMG_7313

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ภูสักธาร รีสร์ท จ.นครนายก Share

ต.ค. 15

ประชุมแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สพภ.

IMG_3783

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นร่วมมือกับหน่วยงานภาคีรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดต่างๆ อีก 6 แห่ง Share

ก.ย. 10

ขอแสดงความยินดี

IMG_3061

ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนพื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการระชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีคณาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับรางวัล จำนวน 2 เรื่อง คือ Share

ก.ย. 03

นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยคว้าเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย

7857_627781277244444_491707196_n

Share

ส.ค. 09

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

IMG_2439

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาการอนุรักษณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนร่วมกับสถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่ ๕ สถาบัน ได้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยทักษิณ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้สถาบันการศึกษาร่วมเป็นพันธมิตรดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้แทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯดังกล่าว เมือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนน แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ Share

Page 1 of 3123