15/10/2019

นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความงามนำเสนอผลการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

ตามที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work-integrated Learning: WIL โดยการฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน (Job Shadowing) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีต้นแบบมาจากประเทศแถบตะวันตก โดยเน้นการเรียนในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความความทางวิชาการที่ได้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ส่งนักศึกษาเพื่อร่วมเรียนกับสถานประกอบอย่างหลายหลายอาทิ โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ, โรงพยาบาลเสรีรักษ์, จิรณัฐคลินิก, ดลรวีคลินิก และสโรชาคลินิก Share
11/10/2019

การประมูลราคาขายทอดตลาดประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2)

Share
27/07/2019

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์สภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์สภาการแพทย์แผนไทย การสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ (เรียงตามรหัสประจำตัวสอบ) ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (เรียงตามอักษร) […]
23/07/2019

ประกาศการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย การแพทย์แผนไทย รายละเอียดดังแจ้งในประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 ฉบับ  คือ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ต้องมีของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.rmutt.ac.thและส่งใบสมัครได้ที่ หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้น […]