26/08/2020
ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อว 0649.19/2755 (ต้นเรื่อง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 Share
30/06/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จากการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จาการศึกษา ประจำปี 2563 ปรากฎตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share
23/06/2020

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จากการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

         ด้วย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จากการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 […]
16/10/2019

การประมูลราคาขายทอดตลาด

Share