03/09/2013

นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยคว้าเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย

Share
18/04/2013

การสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ

ประกาศการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  สามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       Share
03/04/2013

นักศึกษาวิทยาลัยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (ASTC2013) เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีแรก ขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556   ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ นักศึกษาวิทยาลัยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน 4 รางวัล คือ Share
03/04/2013

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (ASTC2013) เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (ASTC2013) เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เป็นความร่วมมือกันของเครือข่าย 5 หน่วยงาน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Share