แบบฟอร์มงานบุคลากร

25/05/2018

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2561

Share
31/03/2016

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา

Share
07/08/2015

เอกสารเกี่ยวกับ KPI รายบุคคล

Share
15/09/2014

เอกสารประกอบการประเมินบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2

ให้อาจารย์ทุกท่านส่งเอกสาร ภายในวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ งานบุคลากร Share