13/06/2019

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (The 7th Academic Science and Technology Conference : ASTC) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีการสร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายในการร่วมดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน เครือข่าย 1.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 2.  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต 3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4. […]
12/06/2019

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัณ (ASTC) ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัณ ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยดังนี้ […]
10/10/2016

อธิการบดีประชุมร่วมบริหารงานและแนวทางการพัฒนา ศูนย์รังสิต

Share
31/05/2016

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ ๔ #ASTC2016

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ ๔ ( ASTC 2016 ) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างชาติ สร้างอนาคต” ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร Share