ข่าวประชาสัมพันธ์

14/09/2020

ตารางเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1

ตารางเรียนนักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ตารางเรียนนักศึกษาสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1 ตารางเรียนนักศึกษานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Share
07/09/2020

หลักสูตรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

เข้าดูข้อมูลหลักสูตร Share
02/09/2020

ประกาศผลการตัดสินรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดร. ไฉน น้อยแสง จาก วิทยาลัยแพทย์แผนไทย รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวบุณณดา ภมรปฐมกุล […]
31/08/2020

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามบริบทสุขภาวะปัจจุบัน

Share