ข่าวประชาสัมพันธ์

26/08/2020
ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อว 0649.19/2755 (ต้นเรื่อง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 Share
24/08/2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและสุดยอดพิธีกรปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและสุดยอดพิธีกรปีการศึกษา 2563 โดย นาย กนกพล ศรีสงคราม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดพิธีกรฝ่ายชาย” ประจำปีการศึกษา 2563 จากองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share
03/08/2020

กำหนดการพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ และไหว้ครูแพทย์แผนไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

รายละเอียดและกำหนดการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม “พิธีบูชาบรมครูและไหว้ครูแพทย์แผนไทย” โดยการสแกน QR Code หรือ คลิก Share
16/07/2020

ประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนพร้อมก้าวสู่การเป็นมืออาชีพและการยกระดับผลิตภัณฑ์ จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

Share