17/09/2020

การติดตาม IDP ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ท่านใดที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม ขอให้ท่านกรอกข้อมูลใน ติดตาม IDP 63 และแนบเอกสารหลักฐาน โดยใช้ hyperlink หรือไปแนบในโฟลเดอร์เอกสารหลักฐาน ตามลิงค์ ด้านล่างดังนี้ https://mailrmuttac.sharepoint.com/:f:/s/Persornal/Ehjzv0dUVjVFmD8Tz-RMXvkB89o6fbyUqRjHHEy_mjMaxw?e=Zsy01o หลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้ การตอบรับเข้าร่วมอบรม วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ Share
02/06/2020

ขอเชิญดาวน์โหลดแผนการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ขอเชิญบุคลากรดาวน์โหลดแผนการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 Share
12/06/2019

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย

หรือhttps://www.tmc.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1145 Share
21/03/2019

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย

Share