15/06/2020

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยรับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้

Share
27/04/2020

คู่มือเทคนิคการเรียนร่วมกับสถานประกอบการของนักศึกษา

คู่มือการเรียนร่วมกับสถานประกอบการฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอนร่วมกับสถานประกอบการของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ที่เปิดสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนหลักสูตร อื่น ที่สนใจในจัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ แนวการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติการจัดเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ที่สอนร่วมกับสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยการออกแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนการดำเนินงาน การวัดและประเมินผลการเรียน การวางแผนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดการเรียนการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่จัดการเรียน ร่วมกับสถานประกอบการ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำข้อน้อมรับคำติชม เพื่อใช้ในการพัฒนาแนวทางการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการต่อไป / ดร.พว.จุฑาภรณ์ […]
12/06/2019

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัณ (ASTC) ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัณ ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยดังนี้ […]
03/12/2018

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 144 เวลา 13.30-16.00 น. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 61TMC5.1_5_05 กิจกรรมการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนเร Share