28/06/2016

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงาน

Share
19/03/2015

การฝึกทักษะของนักศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

การฝึกทักษะของนักศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Share
27/08/2012

ศึกษาดูงาน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯนำคณะเข้าเยี่ยมชมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2555 เพื่อให้เกิดแนวทางสร้างความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการทำงานวิจัย Share
23/07/2012

โครงการ 3D (วันที่ 20 กรกฎาคม 2555)

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 นี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยเบศร ในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญเกิดความรัก และหวงแหนในธรรมชาติและความรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อประชาชน ชุมชน/สังคม ร่วมไปถึงประเทศชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “สถานศึกษา 3D” คือให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ รวมถึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย Share