13/07/2020

อ.สุรัติวดี ทั่งมั่งมี

อ.สุรัติวดี ทั่งมั่งมี รายวิชาที่รับผิดชอบ– สุคนธบำบัด– พื้นฐานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Share
12/07/2020

อ.ดร.สุรชัย เตชะเอ้ย

อ.ดร.สุรชัย เตชะเอ้ย รายวิชาที่รับผิดชอบ– จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน และปรสิตวิทยา Share
12/07/2020

อ.พทป.ยุพา คงพริก

อ.พทป.ยุพา คงพริก รายวิชาที่รับผิดชอบ– ฝึกทักษะการผดุงครรภ์– การดูแลสุขภาพครอบครัว (ปี 1)– การดูแลสุขภาพครอบครัว (ปี 4)– วารีบำบัด Share
12/07/2020

อ.พทป.ลัดดาวัลย์ ชูทอง

อ.พทป.ลัดดาวัลย์ ชูทอง รายวิชาที่รับผิดชอบ– การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Share