13/07/2020

พื้นฐานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

Share
19/06/2020

พื้นฐานการตั้งตำรับ

Share
19/06/2020

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Share
19/06/2020

พื้นฐานทางสรีรวิทยา

รายวิชา 11132203 พื้นฐานทางสรีรวิทยา Basic Physiology คำอธิบายรายวิชา โครงสร้าง หน้าที่ และองค์ประกอบของเซลล์ เมทาบอลิซึม สมดุลร่างกายและกลไกการควบคุมสรีรวิทยาของระบบร่างกายมนุษย์ Structure, function and components of the human cells, metabolism, homeostasis and control mechanisms, physiology of […]