06/05/2014

ระเบียบ ประกาศ แบบฟอร์มเรื่องการขอทุนสนับสนุนวิจัย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ออกระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มสำหรับขอทุนสนับสนุนการวิจัย  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ Share
21/09/2012

พัฒนาบุคลากร

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2555 โดยนำอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานที่ Share
20/08/2012

ทุนพัฒนาบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ อ.นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม อ.ปภาดา แห้วเพ็ชร และ อ.สรัญญา ชะงัดรัมย์ ที่ได้รับทุน ROC (Taiwan) Ministry of Education Huayu Enrichment ไปเรียนภาษาที่ประเทศไต้หวัน 1 ปี จะเดินทางในวันที่ 18 ส.ค. นี้ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และประสบความสำเร็จ จะได้กลับมาช่วยกันพัฒนาวิทยาลัยฯของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น […]