17/09/2020

การติดตาม IDP ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ท่านใดที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม ขอให้ท่านกรอกข้อมูลใน ติดตาม IDP 63 และแนบเอกสารหลักฐาน โดยใช้ hyperlink หรือไปแนบในโฟลเดอร์เอกสารหลักฐาน ตามลิงค์ ด้านล่างดังนี้ https://mailrmuttac.sharepoint.com/:f:/s/Persornal/Ehjzv0dUVjVFmD8Tz-RMXvkB89o6fbyUqRjHHEy_mjMaxw?e=Zsy01o หลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้ การตอบรับเข้าร่วมอบรม วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ Share
17/09/2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Share
13/03/2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2563

Share
16/10/2019

การประมูลราคาขายทอดตลาด

Share