การพัฒนาหลักสูตร

19/08/2013

ลงนามความร่วมมือร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนางสาวพรทิพย์ ตันติวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และ นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     Share