อาศัยอำนาจความในมาจรา 17 (14) แหห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบเพื่อส่งเสริมให้มีการทบทวนด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

คำสั่งแต่งตั้งคกก.ร่างSOP_ EC (1372)