ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฎิบัติการวิจัยที่ดี ฉบับภาษาไทย

(ICH Good Clinical Practice Guideline)

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ICH Good Clinical Practice Guideline_ICH_GCP อย.