ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความสาคัญสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันความเสียหายจากอุบัติภัยที่ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือฉบับนี้จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตาม มาตรฐานสากล เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเกิด ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด >> คู่มือห้องปฏิบัติการความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการกลลาง วิทยาลัยกาารแพทย์แผนไทย