การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการกํากับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ

โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์
23/05/2019
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย
12/06/2019
Show all

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการกํากับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการกํากับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ณ ห้องวิคตอเรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

61TMC-5.1-5-37 การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับคณะ