จิตอาสา บูรณาการความรู้ คู่ชุมชน

นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสา ให้บริการสุขภาพ ณ ลุมพินี ทาวน์ชิป คลอง 1 จ.ปทุมธานี

7 มีนาคม 2563