Development and evaluation of stability of gel formulation containing Ageratum conyzoides extract
30/04/2020
ขอเชิญดาวน์โหลดแผนการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
02/06/2020
Show all

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี