รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จากการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จาการศึกษา ประจำปี 2563 ปรากฎตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี