การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ

ดร.ศิรินันท์  ตรีมงคลทิพย์ รองผูอำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย  จัดการประชุมติดตามงานคณะทำงานดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 

 

โดยมี  นายสมบูรณ์  ศศิจันทรา  หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและนางสมคิด  ปานบุญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี และคณะฯ  เตรียมความพร้อมเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  นำร่องโดย รพ.สต.บางขะแยง ,รพ.สต.ลำผักกูด ,รพ.สต.บ้านกลาง , รพ.บางบัวทอง ,และ รพ.สต.เครือข่ายของ รพ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี