กองกลาง มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ้อมปัองกันอัคคีภัยในอาคารสูง ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 26 – 27 กรกฏาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 120 คน รายละเอียด