โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
อบรม CDA Program ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้ CKC มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)