16 ตุลาคม 2555  วิทยาลัยฯมีการประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติผลการศึกษาและอื่นๆ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย คือ เภสัชกรสมนึก สุธนาวนิช ผู้อำนวยการศูนย์ยาไทย คุณสธีรา เอี่ยมสุภาษิต นักวิชาการ จากกระทรวงสาธารณสุข และ ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต