คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์

07/04/2020

ตารางการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี

Share
27/06/2019

ประชาสัมพันธ์การอบรม GCPOnline

ประชาสัมพันธ์การอบรม นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร เข้ารับอบรมแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีและทำแบบทดสอบ GCPOnline รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กลิงค์ >> http://gcp.medtu.info/GCP/main.php Share
27/06/2019

The Council for International Organizations of Medical Sciences Guideline

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์จาก The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ CIOMS_แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุ Share
27/06/2019

ICH Good Clinical Practice Guideline

ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฎิบัติการวิจัยที่ดี ฉบับภาษาไทย (ICH Good Clinical Practice Guideline) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ ICH Good Clinical Practice Guideline_ICH_GCP อย.   Share
27/06/2019

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง SOP

อาศัยอำนาจความในมาจรา 17 (14) แหห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบเพื่อส่งเสริมให้มีการทบทวนด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ คำสั่งแต่งตั้งคกก.ร่างSOP_ EC (1372) Share