27/04/2020

คู่มือเทคนิคการเรียนร่วมกับสถานประกอบการของนักศึกษา

คู่มือการเรียนร่วมกับสถานประกอบการฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอนร่วมกับสถานประกอบการของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ที่เปิดสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนหลักสูตร อื่น ที่สนใจในจัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ แนวการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติการจัดเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ที่สอนร่วมกับสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยการออกแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนการดำเนินงาน การวัดและประเมินผลการเรียน การวางแผนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดการเรียนการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่จัดการเรียน ร่วมกับสถานประกอบการ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำข้อน้อมรับคำติชม เพื่อใช้ในการพัฒนาแนวทางการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการต่อไป / ดร.พว.จุฑาภรณ์ […]
06/12/2019

พ่อตัวอย่างวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562

ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณแดงศักดิ์ รัตนสิงห์ ผู้รับรางวัล “พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562”ซึ่งเป็นบิดาของ นางสาว ศิริลักษณ์ รัตนสิงห์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการแพทย์แผนแผนไทยประยุกต์ Share
24/10/2019

นิทรรศการนวัตกรรมสร้างสรรค์ วพท.62

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ คณาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เยี่ยมชมนิทรรศการ โดยนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความงาม จัดแสดงผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ณ โถงชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) Share
15/10/2019

นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความงามนำเสนอผลการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

ตามที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work-integrated Learning: WIL โดยการฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน (Job Shadowing) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีต้นแบบมาจากประเทศแถบตะวันตก โดยเน้นการเรียนในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความความทางวิชาการที่ได้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ส่งนักศึกษาเพื่อร่วมเรียนกับสถานประกอบอย่างหลายหลายอาทิ โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ, โรงพยาบาลเสรีรักษ์, จิรณัฐคลินิก, ดลรวีคลินิก และสโรชาคลินิก Share
06/07/2019

ประมวลภาพกิจกรรมในงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 บนเส้นทางการ ศึกษาผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม งาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’62” ซึ่งเป็นงานเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยและงานประชุมวิชาการ โดยจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานเชิงพาณิชย์ ทั้งในบริเวณหอประชุมและในส่วนของแต่ละคณะ โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับ นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้นำภายนอกของหน่วยงานระดับจังหวัด […]
01/07/2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความงามเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความงามเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต Share