ความเชี่ยวชาญ
เภสัชเวท
พฤกษเคมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
อณูชีววิทยา (ชีววิทยาระดับโมเลกุล)
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
เภสัชวิทยา
พิษวิทยา
สัตว์ทดลอง

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
สรีรวิทยา
ระบาดวิทยา
จุลชีววิทยา
การวิจัยทางคลินิก/สัตว์ทดลอง

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
ภูมิคุ้มกันวิทยา
จุลชีววิทยา
การวิจัยทางคลินิก

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

Molecular pharmacology
Traditional medicine

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
เภสัชอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
เภสัชกรรมไทย
เวชกรรมไทย

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
เภสัชวิทยาการนอนหลับ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
พิษวิทยาระบบประสาท
การวิเคราะห์ EEG
สัตว์ทดลอง

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
เภสัชกรรมไทย
หัตถเวชกรรมไทย
เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟู

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
หัตถเวชกรรมไทย
การวิจัยนคลินิก
สังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผดุงครรภ์ไทย
ระบาดวิทยา

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

การบูรณาการองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย
งานวิจัยทางห้องปฏิบัติการด้านพรีคลินิกและทางคลินิก
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรที่ใช้ในตํารับยาแพทย์แผนไทย

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
เภสัชกรรมไทย
เวชกรรมไทย
หัตถเวชกรรมไทย
ผดุงครรภ์ไทย
การวิจัยทางคลินิก

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
เภสัชกรรมไทย
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
สังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การแพทย์
การแพทย์และสาธารณสุข
cell culture จุลชีววิทยา
การแยกสาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ
เภสัชวิทยา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เภสัชเคมี

ผลงานวิจัยเพิ่มเติม

วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

 1. Punyanut Amorndoljai, Surasak Taneepanichskul, Sunyarn Niempoog, Ubonthip Nimmannit. Improving of knee osteoarthritic symptom by the local application of ginger extract nanoparticles: A preliminary report with short term follow up. Journal of the medical association of Thailand (J Med Assoc.Thai).2015 Vol.98
 2. Punyanut Amorndoljai, Surasak Taneepanichskul, Sunyarn Niempoog, Ubonthip Nimmannit A Comparative of Ginger Extract in Nanostructure Lipid Carrier (NLC) and 1% Diclofenac Gel for Treatment of Knee Osteoarthritis (OA) J Med Assoc Thai 2017; 100 (4): 447-56

 

วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ

 1. Punyanut Amorndoljai, Surasak Taneepanichskul, Sunyarn Niempoog, Ubonthip Nimmannit. A Clinical Study Phase II of Ginger Extract in Nanostructure Lipid Carrier (NLC) Relives Pain in knee with Osteoarthritis (OA). Isan Journal Pharmaceutical Science.2015 Jan Supplement.
 2. Punyanut Amorndoljai, Somboon Ketinun, Nuntiya Somparn. Study on Safety of Benjakul Recipies Extract tablets in Normal Volunteers. Thammasat Medical Journal. 2011 Apr;11(2) : 195-01
 1. Punyanut Amorndoljai, Surasak Taneepanichskul, Sunyarn Niempoog, Ubonthip Nimmannit,   Chaisak Chasrinyom. A Comparative of Ginger Extract in Nanostructure Lipid Carrier (NLC) and 1% Diclofenac gel for Treatment of Knee Osteoarthritis (OA). Oral presentation.The 2nd  International Conference on Advanced Pharmaceutical Research : Strategies and Innovation in Pharmaceutical Research Safety, Efficacy and Quality,  Faculty of Pharmacy, Rangsit University, Thailand, March 12, 2015
 2. Punyanut Amorndoljai, Surasak Taneepanichskul, Sunyarn Niempoog, Ubonthip Nimmannit,   Chaisak Chasrinyom. The Efficacy and Safety of Ginger Extract Nanoparticles for Treatment of Knee Osteoarthritis (OA). Poster presentation. The 10th International Congress on Complementary Medicine Research 2015 (ICCMR 2015) Jeju Island, Korea, May 13-15, 2015.
 3. Punyanut Amorndoljai .A Study on Concepts and Theory on using’s of Thai Herbal Medicines Recipes for stroke rehabilitation patients in Thai Traditional Medicine Textbooks. ). Oral presentation. The 7th Academic Science and Technology Conference 2019 Rangsit University, Thailand, June 7, 2019
 4. Jakkarit Sangai, Yanin Phondongnok and Punyanut Amorndoljai . A study on Concepts and Theory for Diabetes (DM) in Thai Traditional Medicine. Poster presentation. The 7th Academic Science and Technology Conference 2019 Rangsit University, Thailand, June 7, 2019

รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ

 1. 2015 For Doctoral Dissertation at Very Good Level in The 15th International Conference of Public Health Sciences on “Public Health Society: Bridging Our Environment and Our Health” on Thursday 1st October 2015 at Ballroom, Narai hotel.
 2. ปี 2558 รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการแบบ บรรยาย เรื่อง ประสิทธิผลของสารสกัดขิงนาโนในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 3. ปี 2562 รางวัล ระดับดี ในการนำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาโรคเบาหวานตามแนวคิดทฤษฎีแพทย์แผนไทย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (The 7th Academic Science and Technology Conference 2019) The 7th ASTC2019 “บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 7มิถุนายน 2562

ผลงานตีพิมพ์

Tyrosinase Inhibition and Antioxidant Actvities of Riceberry (Oryza sativa L.)
Journal of Engineering and Applied Sciences 14 (Special Issue 3) 6127-6130,2019  ISSN :1816-949X

Chemical Analysis and Biological Activities of Annona muricata Leaves Extract from Sarawak
Journal of Engineering and Applied Sciences 14 (Special Issue 3) 6042-6051,2019  ISSN :1816-949X

Synthesis and Antibacterial Activities of 2-Phenyl-4h-Chromen-one (Flavone)
Journal of Engineering and Applied Sciences 14 (Special Issue 3) 6197-6201,2019  ISSN :1816-949X

Pharmaceutical and Cosmeceutical Biological Activities of Hemp (Cannabis sativa L var. sativa) Leaf and Seed Extracts Chiang Mai J. Sci. 2019; 46(2) : 180-195

รางวัลที่ได้รับ

 

อนุสิทธิบัตร

กรรมวิธีการสกัดจากถั่วหรั่ง โดยวิธีการหมัก เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14389

ผลงานตีพิมพ์

การพัฒนาตำรับลูกประคบสมุนไพรบำรุงผิวด้วยวิธีการกักเก็บกลิ่นน้ำมันหอมระเหย The 6thAcademic Science and Technology Conference 2018

Clinacanthus nutans-Based Mucoadhesive Films for Oral Ulcers, Research Journal of Pharmacy and Technology, Volumn 11, Number 11, pp.5089-5095

Nutritional Properties, Antioxidant and Anti-Acetylcholinesterase Activities of Pleurotus ostreatus, Applied Mechanics and Materials Vol.891, PP 14-20

Phytochemicals and Pharmacological Activities from Banana Fruits of Several Musa species for Using as Cosmetic Raw Materials, Applied Mechanics and Materials Vol.891, PP 30-40

Preliminary Phytochemicals and Pharmacologic Activities Assessment of White and Pink Nelumbo Nucifera Gaertn Flowers, Applied Mechanics and Materials Vol.891, PP 41-51

Evaluation of Phytochemicals and Pharmacological Activities of Ben-Cha-Lo-Ka-Wi-Chian Remedy, Applied Mechanics and Materials Vol.891, PP 52-59

ผลงานตีพิมพ์

Chamutpong, S.,Pummarin, T. & Noysang, C. (2019). Nutritional Properties, Antioxidant and Anti-Acetylcholinesterase Activities ofPleurotus ostreatus. Applied Mechanics and Materials.891, 14-20.

Akkarasiritharattana,& Chamutpong, S.(2019). Phytochemistry and Antioxidant Activity of Molineria latifoliaHerb. Extracts. Applied Mechanics and Materials.891, 21-29.

Nicomrat, D. & Chamutpong, S. (2018). A high potential in activating beneficial indigenous microbes involving in the meat fermentation process. Applied Mechanics and Materials.879, 89-94.

Nicomrat, D. & Chamutpong, S.(2017). Diversified microbial community developed in different fruit juice of wine fermentation. Applied Mechanics and Materials.866, 57-60.

Nicomrat, D. & Chamutpong, S.(2017). “Assorted lactic acid bacteria with yeasts in alcohol submerged fermentation step of vinegar production”. Applied Mechanics and Materials. 866, 69-72.

Nicomrat, D., Kanthang, P. & Chamutpong, S.(2017). The relationships among Microorganisms in Paddy soil of rice varieties at Sanamchaikate, Chachoengsao. Applied Mechanics and Materials. 866, 144-147.

Nicomrat, D. & Chamutpong, S.(2017). Effects of silver nanoparticles on heterotrophic bacterial community inhabiting the anoxic paddy soil of flooded rice microcosms. Applied Mechanics and Materials. 866, 152-155.

Nicomrat, D. & Chamutpong, S. (2016). The Differences between Diverse Groups of Microorganisms in Fermented Vinegar made from Bananas and Apples.Proceedings of the 4th Academic Science and Technology Conference ASTC2016: Science Technology and Innovation creating Nation and Future(pp. 344-353). Bangkok, Thailand.

Noysang C, Pummarin T & Chamutpong S. (2016). Acetylcholinesterase inhibitory and antioxidant activity of cultivated Macrocybe crassa (Berk.) in Thailand. 20thWorld Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Traditional Medicine, Functional Foods, Nutrition, Natural Products: Additional Tools for Healthcare delivery(pp.137-141). Bangkok, Thailand.

Nicomrat, D. &Chamutpong, S. (2016). Application of Microbial Community for Enhancing Nutritional and Appealing Fermented Juice. Applied Mechanics and Materials. 848, 131-134.

Hattaboon, C., Chamutpong, S., Soongsombat, P. & Nicomrat, D. (2014). Application of Cellulase Harboring Microoraganisms Isolated from Fermented Jackfruit and Durian Peels in Degrading Milk Cartons. Proceedings of the 2ndAcademic Science and Technology Conference ASTC2013: Innovative Education Challenges the Nation toward AEC(pp. 268-275). Bangkok, Thailand.

Chamutpong, S., Noitim, N., Wongjan, C. & Nicomrat, D. (2013). Comparative high alcohol production in the fermentation of durian peels and jack fruit wastes. Proceedings of the 1stAcademic Science and Technology Conference ASTC2013: Science and Technology for Better Life(pp. 78-81). Bangkok, Thailand.

Kiewyot, R., Yonchai, S., Nakklaing, K., Chaichumporn, O. & Chamutpong, S. (2013). Free Radical Scavenging and Antioxidant Property of Molineria latifolia extracts. Proceedings of the 1stAcademic Science and Technology Conference ASTC2013: Science and Technology for Better Life(pp. 1-3). Bangkok, Thailand.

Chamutpong, S., Ponglikitmongkol, M., Charoennitikul, W., Mudsri, S. & Poonswad, P. (2013). Hybridisation in the wild between the great hornbill (Buceros bicornis) and the rhinoceros hornbill (Buceros rhinoceros) in Thailand and its genetic assessment. Raffles Bulletin of Zoology, 61(1), 349-358.

Chamutpong, S., (2010). Development of microsatellite DNA marker for population genetic study of Great hornbill (Buceros bicornis) in Thailand (Ph.D. thesis). Mahidol Univesity, Bangkok.

Chamutpong, S., Saito, DS., Viseshakul, N., Nishiumi, I., Poonswad, P.& Ponglikitmongkol, M. (2009). Isolation and characterization of microsatellite markers form the Great Hornbill, Buceros bicornis. Molecular Ecology Resources, 9, 591-593.

Chamutpong, S., Charoennitikul, W., Poonswad, P. & Ponglikitmongkol, M. (2009, March). A hybrid between Great and Rhinoceros Hornbills in the wild in Thailand: the impact from habitat fragmentation. 5thInternational Hornbill Conference, Singapore. Retrieved August 19, 2012, from www.nparks.gov.sg/cms/docs/nbc/.../abstracts_book.pdf.

Aungsumart, S., Vaeteewoottacharn, K., Chamutpong, S. & Ponglikitmongkol, M. (2007). Chemo-radio Resistance in Cervical Cancer Induced by HPV16 E7. ScienceAsia, 33, 5-11.

Vaeteewoottacharn, K., Chamutpong, S., Ponglikitmongkol, M. & Angeletti, PC. (2005). Differential localization of HPV16 E6 splice products with E6-associated protein. Virology Journal, 2, 50.

Ruengjitchatchawalya, M., Chamutpong, S., Ponglikitmongkol, M., Chaiklahan, R. & Tanticharoen, M. (2002). Spirulina platensismutants defective in g-linolenic acid production: Molecular characterization. In Murata, N., Yamada M., Nishida I., Okuyama H., Sekiya, J. & Hajime, W. (Eds.), Advanced Research on Plant Lipids(pp. 105-108). The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Chamutpong, S. (2000). Molecular characterization of Spirulina platensis mutants defective in g-linolenic acid production (M.Sc. thesis). King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok.

ผลงานตีพิมพ์

การพัฒนาตำรับลูกประคบสมุนไพรบำรุงผิวด้วยวิธีการกักเก็บกลิ่นน้ำมันหอมระเหย The 6thAcademic Science and Technology Conference 2018

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนรู้แบบสภาพจริง ในรูปแบบการสอนแบบบูรณาการกับสถานประกอบการของนักศึกษาสาขาสุขภาพความงามและสปา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป 

Damjuti, W. Kwansang, J. and Boonruab, J. 2019. Effect of Thai traditional antinausea remedy on hypnotic and sedative activity in animal experimental models: Interaction with drugs acting at GABAA receptor. Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research; 10(2): 85-89.

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จำนวน 4 เรื่อง

1. Wisidsri N, Thungmungmee S, Khobjai W., 2019. Nitric Oxide Inhibitory and Cytotoxic Activities of Spice Essential Oils. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 18(3): 373-392

2. Ekawaropas P and Wisidsri N., 2018. Effect of Jasminum sambac flower extracts on fibroblast cell viability and film characteristics. Applied Mechanics and Materials. 886: 27-33

3. Thungmungmee S and Wisidsri N., 2018. Antioxidant activity of Chaba maple (Hibiscus acectosella) flower. Applied Mechanics and Materials. 886: 34-39.

4. Jamkom K., Wisidsri N., Ekawaropas P., Khobjai W., 2018. Total phenolic and free radical scavenging activity of Nelumbo mucifera Gaetn. Applied Mechanics and Materials. 886: 52-55.

วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ จำนวน 1 เรื่อง

1. Wisidsri N, Suthamanatpong N, Suwannasual U, Limpanasithikul W., 2012. Effect of Water Extract from Piper nigrum on Macrophage J774A.1 Cells. Thai Journal of Pharmacology. 34(1): 164-169.

วารสารสืบเนื่องการประชุม (Proceedings) จำนวน 3 เรื่อง

1. Wisidsri N and Thungmungmee S., 2016. Screening of Pectin from Cissampelos pariera Linn for Antioxidant Activity. The 3th MFUIC&KTCM 2016, “Mae Fah Luang University International Conference (MFUIC) 2016 on Advance in Medical and Health Sciences and Kaleidoscope of Traditional and Complementary Medicine International Conference (KTCM) 2016 on Fostering Traditional and Complementary Medicine”. 125-129.

2. Miyeam A, Yaram S, Thungmungmee S and Wisidsri N. 2016. Effects of Heliotropium indicum Linn. on activated RAW 264.7 macrophage and 3T3-L1 preadipocyte cells. The 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), "Traditional Medicine, Functional Food, Nutrition, Natural Health Product and Spiritual Healing: Additional Tools for Healthcare Delivery". 174-179.

3. Tuampong J, Siriwan B, Wisidsri N and Suradwadee Thungmungmee,. 2016. Antioxidant activity and cytotoxicity on preadipocytes cell of Houttuynia cordata. The 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), "Traditional Medicine, Functional Food, Nutrition, Natural Health Product and Spiritual Healing: Additional Tools for Healthcare Delivery". 209-213.

4. Khunsang J and Wisidsri N. Study on attitude of authentic learning in work integrated learning of aesthetic health and spa students, Thai Traditional Medicine College, Rajamangala University of Technology Thunyaburi. The General Education 2018.

การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่าในงานประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งหมดจำนวน เรื่อง ได้แก่

1. Wisidsri N and Limpanasithikul W. (2015). Cytotoxicity Effect of Essential Oil on Human Colorectal Cancer HT-29. In the 1st National Conference in Traditional Thai Medicine: NC-TTM 1. Thailand. (Poster presentation)

2. Wisidsri N, Suthamanatpong N, Suwannasual U and Limpanasithikul W. (2012). Immunomodulatory Effects of Piper nigrum Extract on Macrophage Cell J774A.1. In the 34th Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting. Thailand. (Poster presentation)

รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ

1. The First Prize Presentation Award Winner. In the 34th Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting. Thailand. March 22-24, 2012. Chulalongkorn University, Thailand.

สิทธิบัตร 

1. สูตรผลิตภัณฑ์แผ่นแปะเพคติตจากใบเครือหมาน้อยที่มีส่วนผสมของสารสกัดหญ้างวงช้างดอกขาว และกรรมวิธีการผลิต คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1903000626 วันที่ยื่นคำขอ 11 มีนาคม 2562

ผลงานตีพิมพ์

ผลงานตีพิมพ์

Damjuti, W., Palanuvej, C., Towiwat, P., and Ruangrungsi, N. 2015. In vitroand in vivobioactivities of Leptocarpus disjunctusethanolic extract. The 1stInternational Conference on Herbal Medicines, Herbal Remedies: The Art of Science. Pathumthani, Thailand.

Damjuti, W., Palanuvej, C., Towiwat, P., Punjanon, T. and Ruangrungsi, N. 2015. Anxiolytic and hypnotic effects of Leptocarpus disjunctusethanolic extract. The 2ndInternational Conference on Advanced Pharmaceutical Research, p. 112-117.Pathumthani, Thailand.

Damjuti, W., Palanuvej, C., Li, T. and Ruangrungsi, N. 2016.Potential of Leptocarpus disjunctusas hypnotic plant: study on Drosophila melanogasterand mice models. The 8thThailand-Japan International Academic Conference, p. 89-94. Tokyo, Japan.

Damjuti, W., Fuangfoo, T., Palanuvej, C., Li, T. and Ruangrungsi, N. 2016. Leptocarpus disjunctus ethanolicextract potentiates sleep via GABAergic mechanism.The 13thAsia Pacific Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting, p. 303. Bangkok, Thailand.

Damjuti, W., Palanuvej, C., Li, T. and Ruangrungsi, N. 2017.Potential of Leptocarpus disjunctusas hypnotic plant: study on Drosophila melanogasterand mice models. Journal of Health Research 31(3): 219-224.

Damjuti, W., Fuangfoo, T., Palanuvej, C., Li, T. and Ruangrungsi, N. 2017. Leptocarpus disjunctus prolongs sleeping time and increases nonrapid eye movement sleep with additional anxiolytic capacity. Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research; 8(3): 97-101.

Fuangfoo, T., Damjuti, W., Wei, Y.-J., Wu, C.-F., Bian, H.-S., Liu, X.-Y. and Li, T.-L. 2017. Sleep phenotype of Period3gene knockout mice under light-dark entrained condition. Rangsit Journal of Arts and Sciences 7(1): 79-88.

Boonruab. J., Nimpitakpong. N. and Damjuti, W. 2017. The Distinction of Hot Herbal Compress, Hot Compress and Topical Diclofenac as Myofascial Pain Syndrome Treatment. Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine; 23: 1-8.

Boonruab. J., Damjuti. W., Niempoog, S. and Pattaraarchachai, J. 2017. Effectiveness of hot herbal compress versus topical diclofenac in treating patients with myofascial pain syndrome. Journal of Traditional and Complementary Medicine; 9(2): 163-167.

Damjuti, W. Kwansang, J. and Boonruab, J. 2019. Effect of Thai traditional antinausea remedy on hypnotic and sedative activity in animal experimental models: Interaction with drugs acting at GABAA receptor. Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research; 10(2): 85-89.

รางวัลที่ได้รับ

Certificate of best presentation award, The 1stInternational Conference on Advanced Pharmaceutical Research, Pathumthani, Thailand.

Certificate of best presentation award, The 2ndInternational Conference on Advanced Pharmaceutical Research, Pathumthani, Thailand.

Certificate of best presentation award, The 8thThailand-Japan International Academic Conference, Tokyo, Japan

Certificate of Attendance, Animal Care and Use for Scientific Purpose, Laboratory Animal Centre, Thammasat University, 2559.

Certificate of Attendance, Toxicity Testing in Animal, Laboratory Animal Centre, Thammasat University, 2560.

Certificate of Attendance, Animal Care and Use for Scientific Purpose, Institute for Animals for Scientific Purpose Development (IAD), National Research Council of Thailand (NRCT), 2560.

Certificate of Chem Safe Training, Centre of Excellence on Hazardous Substance, Chulalongkorn University, 2555.

ผลงานตีพิมพ์

Nittaya Putthumrugsa1, Benchawan Sopha2 and Kamolruth Na Nongkai3.The Relation Between Prevalence of Applied Thai Massage and Cause of Disease:Case Study with Thai Traditional Medicine .Second International Conference on Science, Engineering and Environment (SEE2016)Osaka International House Foundation,Osaka city,Japan (Oral presentation)

วารสาร/บทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง

1. Itharat, A., Sayompark S., Hansakul, P. and Dechayont, B., 2014 “In vitro antioxidant activities of Bauhinia strychnifolia extracts: comparison with green tea extracts”, Planta Medica Journal, Vol.12, pp. 31-34.

วารสารสืบเนื่องการประชุม (Proceedings) จํานวน 2 เรื่อง

1. Sayompark, S., Hansakul, P. and Itharat, A. Comparative study of Antioxidant activities and Total phenolics content of Bauhinia strychnifolia Leaves extracts. The 1 st Conference on Graduate Student Network of Thailand GS-NETT, 2012; 50.

2. Sayompark, S., Keawboonpun P., Saprawat S., Ouamkoed C. and Boonpisuttinant S. Phytochemicals and Anti-inflammatory Activity of Wisampayayai Recipe Extracts. The 5 th Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2017 “Science and Technology as a Key Driver towards Thailand 4.0”, 2017; 1010-1017

การนําเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 4 เรื่อง

1. Sayompark, S., Hansakul, P. and Itharat, A. In Vitro Antioxidant and Antimicrobial Activities of Bauhinia strychnifolia Leaves and Vines, The 3rd NATPRO International Conference on Natural Products for Health and Beauty, 28-30 November 2012, Chiang Mai, Thailand. (Poster Presentation)

2. Sayompark, S., Hansakul, P. and Itharat, A. Comparative study of Antioxidant activities and Total phenolics content of Bauhinia strychnifolia Leaves extracts. The 1st Conference on Graduate Student Network of Thailand GS-NETT, 18 December 2012, Thammasat University, Pathumthani, Thailand. (Oral Presentation)

3. Sayompark, S., Hansakul, P. and Itharat, A. Stability study on the ethanolic extracts of Bauhinia strychnifolia vines used as antioxidant agent, The 2nd TUMED Conference on Practical Points for Best Practitioners, 11-12 July 2013, Thailand Science park Convention Center. Pathumthani, Thailand. (Oral Presentation)

4. Sayompark, S., Hansakul, P. and Itharat, A. Antioxidant, Anti-inflamatory and Acetylcholinesterase Inhibitory Potential of Bauhinia strychnifolia Vines and Leaves. The 10th National Herb Expo, 4-5 September 2013, IMPACT Arena, Exhibition & Convention Center. Nonthaburi, Thailand. (Poster Presentation)

5. Sayompark, S., Keawboonpun P., Saprawat S., Ouamkoed C. and Boonpisuttinant S. Phytochemicals and Anti-inflammatory Activity of Wisampayayai Recipe Extracts, The 5 th Academic Science and Technology Conference (ASTC) “Science and Technology as a Key Driver towards Thailand 4.0, 25 March 2017, Miracle Grand Convention Hotel. Bangkok, Thailand. (Poster Presentation)

6. Sayompark, S., Tangpiriyavaree, S., Khongprik, Y. and Meepradit, K. Development and Evaluation of Stability of Gel Formulation Containing Ageratum conyzoides Extract, The 1 st Food Innovation and Smart Farm International Conference, 5 July 2019, RMUTT Central Building, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, Thailand. (Oral Presentation)

ผลงานตีพิมพ์

กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา, ขนิษฐา มีประดิษฐ์.  ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรในตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี Science and Technology RUTT Journal Vol.8 No.1(2018): 116-129.

ชไมพร ไกยสิทธิ์,ขนิษฐา มีประดิษฐ์และสาริศาบริเพชร์. การสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยองเขต 1.วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 2558.

ขนิษฐามีประดิษฐ์,อรษาชัยชุมพร.วิถีชุมชนในเขตพื้นที่วัดพระธาตุผาเงากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ.งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ความหลากหลายทาง ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น: บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี2557.

ขนิษฐามีประดิษฐ์,อรษาชัยชุมพร,ไฉนน้อยแสง,สิริภัทรชมัฒพงษ์และยุพาคงพริก.ภูมิปัญญาการรักษาและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในชุมชนเขตพื้นที่วัดพระธาตุผาเงา อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชยี งราย. การประชุมวชิ าการระดับชาติการแพทย์แผนไทยครั้งที่1 คณะการแพทย์แผน ไทย มหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทร์ 2558.

ขนิษฐา มีประดิษฐ์, กัญญธศยา อัครศิริฐรัตนา. การเปรียบเทียบความสามารถในการจาสรรพคุณสมุนไพรของ นักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์. การประชุมวชิ าการThe 4 thInternational Conference on Education (ICE 2017) and The 13 th national Conference “Moving Forward into the Digital Learning and Teaching Era”คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวงั สนามจนั ทร์)

ขนิษฐา มีประดิษฐ์,อรษา ชัยชุมพร.การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในตาบลโคกสลุง อาเภอ พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. วารสารหมอยาไทยวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฉบับที่ 3กรกฎาคม- ธันวาคม 2557.

ขนิษฐา มีประดิษฐ์, อรษา ชัยชุมพร. วิถีชุมชนในเขตพื้นที่วัดพระธาตุผาเงากับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ.งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ความ หลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น: บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี(Poster)

ขนิษฐา มีประดิษฐ์, อรษา ชัยชุมพร,ไฉน น้อยแสง, สิริภัทร ชมัฒพงษแ์ ละ ยุพา คงพริก. ภูมิ ปัญญาการรักษาและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในชุมชนเขตพื้นที่วัดพระธาตุ ผาเงาอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทยครั้งที่1 คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Poster)

ขนิษฐา มีประดิษฐ์, กัญญธศยา อัครศิริฐรัตนา. การเปรียบเทียบความสามารถในการจาสรรพคุณ สมุนไพรของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์. การประชุมวิชาการThe 4 th International Conference on Education (ICE 2017) and The 13 th national Conference “Moving Forward into the Digital Learning and Teaching Era”คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) (Poster)

ผลงานตีพิมพ์

Inhibitory Effect on PMA-induced Superoxide Radical on Differentiated HL-60 Cells of Apaisalee Remedy and Its Plant Ingredients พ.ศ. 2559 World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) ครั้งที่ 20

Bioactivities of Ethanolic Extracts of Three Parts (Wood, Nutmeg and Mace) from Myristica fragrans Houtt. พ.ศ. 2559
Journal of the Medical Association of Thailand

Antioxidant activities and stimulation of cells proliferation on Fibroblast cells in Bum-Rung-Lo-Hit preparation พ.ศ. 2560 การประชุมการแพทย์แผนไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2: การแพทย์แผนไทยในสังคมยุคนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและฤทธิ์เพิ่มจำนวนของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ในตำรับยาบำรุงโลหิต พ.ศ.2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7