วิสัยทัศน์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและการต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
  2. กำหนด กำกับ ดูแลระบบติดตามและประเมินผล

ภารกิจ

  1. นำนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยไปประสานกับนักวิจัยในหน่วยปฏิบัติการวิจัย
  2. การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดบูรณาการระหว่างการวิจัยกับบัณฑิต ให้สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน
  3. การพัฒนานักวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความผลงานวิจัย การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จรรยาบรรณนักวิจัย ฯลฯ
  4. การจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
  5. การจัดระบบการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัย ตลอดจน การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถเข้าถึงทุนวิจัยจากภายในและภายนอก
  6. การติดตามประเมินผล และการประกันคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
  7. การดำเนินการอื่นๆ ที่ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัย