เรื่อง แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดใบพญายอ และกรรมวิธีการผลิต


เจ้าของผลงาน นางสาวเอมอร ชัยประทีป

เลขที่คำขอ 170300758
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14852

เรื่อง สูตรน้ำตรีผลานานาผลไม้ และกรรมวิธีการผลิต


เจ้าของผลงาน นางสาวเอมอร ชัยประทีป, น.ส.พจนินท์ รอดผัน, นายศราวิน จินตยานนท์, น.ส.ปัทมาวรรณ อาภรณ์ผล, นางสาวสุพัตรา พรมเกาะ, น.ส.สุรัสวดี ประพันธ์


เลขที่คำขอ 170302014
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14542

เรื่อง สูตรผลิตภัณฑ์เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัดกระเทียมและข่าและกรรมวิธีการผลิต


เจ้าของผลงาน นางสาวเอมอร ชัยประทีป


เลขที่คำขอ 1303000387
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14509

เรื่อง กรรมวิธีการสกัดสารจากถั่วหรั่ง โดยวิธีการหมักเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา
เครื่องสำอางและอาหารเสริม


เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์


เลขที่คำขอ 1603002119
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14389