12/05/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share
30/04/2020

Effect of Paraquat on Interferon-gamma Production by T cell

Effect of Paraquat on Interferon-gamma Production by T cell Background and objective: Paraquat is one of the most widely used global herbicides for weed control. Recently, paraquat has been […]
29/04/2020

Bioactive Compounds in Moringa oleifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages

Bioactive Compounds in Moringa oleifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages Moringa oleifera (MO) is an important plant for traditional medicine. […]
27/04/2020

คู่มือเทคนิคการเรียนร่วมกับสถานประกอบการของนักศึกษา

คู่มือการเรียนร่วมกับสถานประกอบการฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอนร่วมกับสถานประกอบการของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ที่เปิดสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนหลักสูตร อื่น ที่สนใจในจัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ แนวการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติการจัดเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ที่สอนร่วมกับสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยการออกแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนการดำเนินงาน การวัดและประเมินผลการเรียน การวางแผนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดการเรียนการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่จัดการเรียน ร่วมกับสถานประกอบการ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำข้อน้อมรับคำติชม เพื่อใช้ในการพัฒนาแนวทางการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการต่อไป / ดร.พว.จุฑาภรณ์ […]
24/03/2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำโดยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ดร.ทนพญ. รุ่งนภา ศรานุชิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ คณาจารย์และนักวิชาการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และแนวทางการออกข้อสอบในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Share
27/07/2019

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์สภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์สภาการแพทย์แผนไทย การสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ (เรียงตามรหัสประจำตัวสอบ) ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (เรียงตามอักษร) […]