15/06/2020

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยรับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้

Share
27/04/2020

คู่มือเทคนิคการเรียนร่วมกับสถานประกอบการของนักศึกษา

คู่มือการเรียนร่วมกับสถานประกอบการฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอนร่วมกับสถานประกอบการของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ที่เปิดสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนหลักสูตร อื่น ที่สนใจในจัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ แนวการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติการจัดเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ที่สอนร่วมกับสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยการออกแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนการดำเนินงาน การวัดและประเมินผลการเรียน การวางแผนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดการเรียนการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่จัดการเรียน ร่วมกับสถานประกอบการ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำข้อน้อมรับคำติชม เพื่อใช้ในการพัฒนาแนวทางการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการต่อไป / ดร.พว.จุฑาภรณ์ […]
12/06/2019

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัณ (ASTC) ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัณ ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยดังนี้ […]
03/12/2018

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 144 เวลา 13.30-16.00 น. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 61TMC5.1_5_05 กิจกรรมการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนเร Share
13/11/2018

รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 123 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 61TMC5.1_5_04 รายงานการประชุม KM วิชาการ ครั้งที่ 2 Share
16/09/2018

รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 กันยายน 2561

รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 กันยายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 146 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 61TMC5.1_5_03 รายงานการประชุม KM วิชาการ ครั้งที่ 1 Share
01/09/2018

คําสั่งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๐๕๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

คําสั่งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๐๕๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 61TMC5.1_5_01 คำสั่งแต่งตั้ง KM Share
21/07/2018

แผนการดําเนินงาน การจัดการความรู้ภายใน (KM) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปีการศึกษา 2561

แผนการดําเนินงาน การจัดการความรู้ภายใน (KM) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด >>>>>> 61TMC5.1_5_02 แผนการจัดการความรู้ Share
20/12/2017

รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปี 2560

รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 [Click] รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 [Click] รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3 [Click] รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4 [Click] รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 5 [Click] Share
07/06/2017

กิจกรรมการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ประจำปี 2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM วิชาการ ครั้งที่ 1   [Click] กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM วิชาการ ครั้งที่ 2   [Click] กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM วิชาการ ครั้งที่ 3   [Click] Share
17/03/2014

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ภูสักธาร รีสร์ท จ.นครนายก Share