21/06/2019

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4   สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัณ (ASTC) ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ […]
23/05/2019

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการกํากับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการกํากับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องวิคตอเรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 61TMC-5.1-5-37 การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับคณะ Share
21/05/2019

โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์

โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์ จัดโดย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร 61TMC-5.1-5-30 โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์ Share
21/04/2019

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย

61TMC-5.1-5-35 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Share
19/04/2019

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์นักวิจัยภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 3 “แนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย และนวัตกรรม”

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์นักวิจัยภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 3 “แนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย และนวัตกรรม” วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องเรียนต้นแบบห้อง 144  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 61TMC-5.1-5-31 รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์นักวิจัยภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 3 Share
23/02/2019

รายงานกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัย  ครั้งที่ 2

รายงานกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัย  ครั้งที่ 2 “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเรียนต้นแบบห้อง 146  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 61TMC-5.1-5-34 รายงานการประชุมฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 2-2562 Share
23/02/2019

รายงานกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัย  ครั้งที่ 2 “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย”

รายงานกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัย  ครั้งที่ 2 “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเรียนต้นแบบห้อง 146  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 61TMC-5.1-5-28 รายงานกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัย ครั้งที่ 2 Share
17/09/2018

รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย ครั้งที่ 1  “แนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน”

รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย ครั้งที่ 1 “แนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน” วันที่ 17 กันยายน 2561  ณ ห้องเรียนต้นแบบ ห้อง 146 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ดาวน์โหลดคลิ๊ก >>  61TMC-5.1-5-27 รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย ครั้งที่ 1 Share