NameSizeHits
NameSizeHits
เอกสารวิจัยอื่นๆ
V001 ขั้นตอนการเสนอผลงานวิจัยในประเทศ42.8 KB813
V002 ขั้นตอนการเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ48.1 KB788
V003 แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานต่างประเทศ167.6 KB764
V004 แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานในประเทศ63.7 KB618
V005 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย655.9 KB723
V006 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์28.2 KB617
V006 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์28.2 KB668
V007 แบบขอยืดเวลาดำเนินโครงการ667.1 KB735
V008 แบบขออนุมัติใช้เงินในโครงการวิจัย667.1 KB734
V009 แบบขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย659.5 KB1088
V010แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน662.5 KB789
V011 แบบขอออนุมัติโครงการวิจัย25.6 KB1694
V012 แบบแจ้งการใช้เงินอุดหนุนโครงการวิจัย661.5 KB652
V013 แบบประเมินผลโครงการวิจัย660.5 KB645
V014 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย655.9 KB591
V015 แบบเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย660.0 KB702
V016 แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย67.6 KB822
V017 แผนการเบิกจ่ายเงิน งปม.เงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป35.3 KB756
V018 รายงานสรุปการใช้เงินโครงการวิจัย วจ.238.4 KB655
V019 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย45.1 KB937
V020 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย33.8 KB626
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย24.0 KB433
ตารางแสดงวงเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย86.2 KB532
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย86.8 KB689