NameSizeHits
NameSizeHits
เอกสารวิจัยอื่นๆ
V001 ขั้นตอนการเสนอผลงานวิจัยในประเทศ42.8 KB773
V002 ขั้นตอนการเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ48.1 KB742
V003 แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานต่างประเทศ167.6 KB719
V004 แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานในประเทศ63.7 KB579
V005 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย655.9 KB682
V006 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์28.2 KB580
V006 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์28.2 KB629
V007 แบบขอยืดเวลาดำเนินโครงการ667.1 KB693
V008 แบบขออนุมัติใช้เงินในโครงการวิจัย667.1 KB696
V009 แบบขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย659.5 KB1050
V010แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน662.5 KB745
V011 แบบขอออนุมัติโครงการวิจัย25.6 KB1555
V012 แบบแจ้งการใช้เงินอุดหนุนโครงการวิจัย661.5 KB613
V013 แบบประเมินผลโครงการวิจัย660.5 KB609
V014 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย655.9 KB554
V015 แบบเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย660.0 KB665
V016 แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย67.6 KB787
V017 แผนการเบิกจ่ายเงิน งปม.เงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป35.3 KB700
V018 รายงานสรุปการใช้เงินโครงการวิจัย วจ.238.4 KB613
V019 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย45.1 KB888
V020 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย33.8 KB595
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย24.0 KB399
ตารางแสดงวงเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย86.2 KB478
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย86.8 KB605