NameSizeHits
NameSizeHits
เอกสารวิจัยอื่นๆ
V001 ขั้นตอนการเสนอผลงานวิจัยในประเทศ42.8 KB830
V002 ขั้นตอนการเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ48.1 KB801
V003 แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานต่างประเทศ167.6 KB781
V004 แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานในประเทศ63.7 KB638
V005 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย655.9 KB738
V006 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์28.2 KB632
V006 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์28.2 KB685
V007 แบบขอยืดเวลาดำเนินโครงการ667.1 KB748
V008 แบบขออนุมัติใช้เงินในโครงการวิจัย667.1 KB749
V009 แบบขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย659.5 KB1105
V010แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน662.5 KB809
V011 แบบขอออนุมัติโครงการวิจัย25.6 KB1720
V012 แบบแจ้งการใช้เงินอุดหนุนโครงการวิจัย661.5 KB670
V013 แบบประเมินผลโครงการวิจัย660.5 KB658
V014 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย655.9 KB605
V015 แบบเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย660.0 KB722
V016 แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย67.6 KB835
V017 แผนการเบิกจ่ายเงิน งปม.เงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป35.3 KB774
V018 รายงานสรุปการใช้เงินโครงการวิจัย วจ.238.4 KB666
V019 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย45.1 KB954
V020 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย33.8 KB640
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย24.0 KB455
ตารางแสดงวงเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย86.2 KB547
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย86.8 KB718