NameSizeHits
NameSizeHits
เอกสารวิจัยอื่นๆ
V001 ขั้นตอนการเสนอผลงานวิจัยในประเทศ42.8 KB841
V002 ขั้นตอนการเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ48.1 KB808
V003 แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานต่างประเทศ167.6 KB796
V004 แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานในประเทศ63.7 KB653
V005 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย655.9 KB746
V006 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์28.2 KB704
V006 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์28.2 KB642
V007 แบบขอยืดเวลาดำเนินโครงการ667.1 KB759
V008 แบบขออนุมัติใช้เงินในโครงการวิจัย667.1 KB760
V009 แบบขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย659.5 KB1116
V010แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน662.5 KB819
V011 แบบขอออนุมัติโครงการวิจัย25.6 KB1741
V012 แบบแจ้งการใช้เงินอุดหนุนโครงการวิจัย661.5 KB679
V013 แบบประเมินผลโครงการวิจัย660.5 KB667
V014 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย655.9 KB614
V015 แบบเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย660.0 KB729
V016 แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย67.6 KB844
V017 แผนการเบิกจ่ายเงิน งปม.เงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป35.3 KB791
V018 รายงานสรุปการใช้เงินโครงการวิจัย วจ.238.4 KB676
V019 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย45.1 KB970
V020 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย33.8 KB650
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย86.8 KB730
ตารางแสดงวงเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย86.2 KB558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย24.0 KB470