NameSizeHits
NameSizeHits
เอกสารวิจัยอื่นๆ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย24.0 KB487
ตารางแสดงวงเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย86.2 KB567
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย86.8 KB744
V020 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย33.8 KB659
V019 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย45.1 KB991
V018 รายงานสรุปการใช้เงินโครงการวิจัย วจ.238.4 KB683
V017 แผนการเบิกจ่ายเงิน งปม.เงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป35.3 KB799
V016 แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย67.6 KB852
V015 แบบเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย660.0 KB739
V014 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย655.9 KB620
V013 แบบประเมินผลโครงการวิจัย660.5 KB677
V012 แบบแจ้งการใช้เงินอุดหนุนโครงการวิจัย661.5 KB686
V011 แบบขอออนุมัติโครงการวิจัย25.6 KB1763
V010แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน662.5 KB823
V009 แบบขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย659.5 KB1125
V008 แบบขออนุมัติใช้เงินในโครงการวิจัย667.1 KB766
V007 แบบขอยืดเวลาดำเนินโครงการ667.1 KB767
V006 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์28.2 KB649
V006 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์28.2 KB718
V005 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย655.9 KB751
V004 แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานในประเทศ63.7 KB664
V003 แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานต่างประเทศ167.6 KB808
V002 ขั้นตอนการเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ48.1 KB815
V001 ขั้นตอนการเสนอผลงานวิจัยในประเทศ42.8 KB847