TDC คืออะไร

TDC หรือ TMC Data Collection เป็นเครื่องมือสำหรับการติดตามงานวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสาร

เงื่อนไขการใช้งาน

ระบบนี้เป็นระบบเน้นการจัดการและติดตามในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษาห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้าหรืออื่นใด