ค้นหาอาจารย์ผู้สอน

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

กรุณาเลือกหลักสูตรและค้นหารายวิชา

รายวิชาที่เปิดสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

ปัญหาพิเศษด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
Share
Read more.
ฝึกทักษะการผดุงครรภ์
Share
Read more.
ฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย 2
Share
Read more.
ฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2
Share
Read more.
ฝึกทักษะวิชาชีพเวชกรรมแผนไทย 2
Share
Read more.
วิทยาการระบาดสำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์
Share
Read more.
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Share
Read more.
หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
Share
Read more.
เวชกรรมแผนไทย 3
Share
Read more.
เภสัชกรรมแผนไทย 3
รายวิชา 11113303 เภสัชกรรมแผนไทย 3 (Thai Traditional Pharmacy 3) คำอธิบายรายวิชา หลักการตั้งตำรับยา การวิเคราะห์ตำรับยา การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบ สมุนไพร การผลิตยาและประเมินคุณภาพ โครงสร้างยาไทย การตั้งตำรับยา การวิเคราะห์ตำรับยา การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร การผลิตยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อยและซับซ้อน การควบคุมคุณภาพและประเมินผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
Read more.
พื้นฐานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Share
Read more.
การตั้งสูตรตำรับเครื่องสำอาง
Share
Read more.
การดูแลสุขภาพครอบครัว
Share
Read more.
การป้องกันโรคในชีวิตประจำวัน
Share
Read more.
พฤกษศาสตร์เบื้องต้น
Share
Read more.
การดูแลสุขภาพผมและเล็บ
Share
Read more.
การออกแบบบริการด้านสุขภาพความงาม
Share
Read more.
การนวดเพื่อสุขภาพและความงาม 2
Share
Read more.
วารีบำบัด
11125303 วารีบำบัด (Hydrotherapy) คำอธิบายรายวิชา ประวัติความเป็นมาของศาสตร์ที่เกี่ยวกับน้ำ คุณสมบัติของน้ำ ผลของการแช่น้ำต่อสรีรวิทยาของระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย วิธีการบำบัดด้วยน้ำ การออกกำลังกายในน้ำ การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้น้ำ Historical of hydrotherapy, physical properties of water,
Read more.
สุคนธบำบัด
Share
Read more.
พื้นฐานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Share
Read more.
พื้นฐานการตั้งตำรับ
Share
Read more.
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
Share
Read more.
พื้นฐานทางสรีรวิทยา
รายวิชา 11132203 พื้นฐานทางสรีรวิทยา Basic Physiology คำอธิบายรายวิชา โครงสร้าง หน้าที่ และองค์ประกอบของเซลล์ เมทาบอลิซึม สมดุลร่างกายและกลไกการควบคุมสรีรวิทยาของระบบร่างกายมนุษย์ Structure, function and components of the human cells, metabolism,
Read more.
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ
Share
Read more.
พื้นฐานชีวเคมี
Share
Read more.
กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
Share
Read more.