ห้องปฏิบัติการกลางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

TMC CENTRAL LAB

ตารางแสดงการใช้ห้องและเครื่องมือ