ประวัติวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

สีและต้นไม้ประจำวิทยาลัย