ประวัติวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 • ปีการศึกษา 2541  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดทำหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทย) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
 • ปีการศึกษา 2542  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 3 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ซึ่งดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขึ้นในสถานศึกษาของรัฐเป็นแห่งแรก โดยได้การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542
 • ปีการศึกษา 2547  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในระดับปริญญาตรี 4 ปีและต่อเนื่อง 2 ปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และงดรับนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
 • ปีการศึกษา 2549  ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานภายใน เทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549
 • ปีการศึกษา 2550  เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปาไทย ระดับปริญญาตรี 4 ปี เพิ่มอีก 1 สาขา
 • ปีการศึกษา 2551  ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พท.บ.) เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
 • ปีการศึกษา 2554  ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปาไทย เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา
 • ปีการศึกษา 2555 ถึง 2561  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดสอน 2 หลักสูตรดังนี้
 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ปีการศึกษา 2561 ถึง ปัจจุบัน   วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดสอน 3 หลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิคภัณฑ์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 

สีประจำวิทยาลัย

     

      สีแดง หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นชาติ ทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

       ต้นปีบ เป็นต้นไม้ประจำวิทยาลัย แสดงถึงความแข็งแกร่ง สง่างามทางภูมิปัญญา มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์
ดอกสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด ถูกต้อง ดีงาม เหมาะสม พอเพียง