แบบฟอร์มงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี98.8 KB761
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อของบุคลากร
01. แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา82.9 KB166
02.แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา57.3 KB1287
03.แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์42.0 KB443
04.แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา34.3 KB457
05.คำแนะนำในการจัดทำสัญญา29.2 KB442
06.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันรับทุนฯ (ภาคปกติ)76.5 KB478
07.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันอนุญาตฯ ภายในประเทศ (ภาคปกติ)82.2 KB588
08.แบบฟอร์มสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ (ภาคปกติ)83.3 KB559
09.แบบฟอร์มอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ)91.5 KB578
10.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา76.5 KB571
11.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา (1)76.5 KB633
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ฝช.007 ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ38.9 KB598
ฝช.008 รายงานฉบับสมบูรณ์117.2 KB120
ฝช.005 แบบยืนยันการตอบรับบุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ41.5 KB375
ฝช.006 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร72.7 KB332
ฝช.001 แบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ82.9 KB526
ฝช.002 ตารางแผนการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ34.3 KB367
ฝช.009 รูปแบบและตัวอย่างของบทความ การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ สำหรับอาจารย์และบุคลากร57.3 KB160
ฝช.003 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 1) ในเขต36.9 KB317
ฝช.004 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 2) นอกเขต49.7 KB405
ฝช.011 หนังสือส่งตัวกลับจากสถานประกอบการ31.7 KB138
ฝช.012 แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ56.8 KB122
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ60.8 KB139
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร74.9 KB121
แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
สายวิชาการ43.0 KB439
สายสนับสนุน35.8 KB381
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ33.3 KB400
เอกสารในการไปฝึกอบรมต่างประเทศ
โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ75.8 KB334
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ75.3 KB1611
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย30.2 KB408
ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ34.8 KB238
แบบฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ92.2 KB674
แบบขอหนังสือรับรอง57.9 KB332
ขอชี้แจงกรณีลงเวลาปฏิบัติราชการ56.8 KB294
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว1.2 MB118
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย14.6 KB612
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ7.1 KB484
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ7.3 KB498
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ9.8 KB591
ใบลาต่างๆ
ใบลาป่วย ลากิจ และลาคลอดบุตร110.1 KB379
แบบขออนุมัติไปราชการ52.2 KB470
ใบลาพักผ่อน125.4 KB637
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา25.6 KB230
เอกสารเกี่ยวกับ KPI รายบุคคล
แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์165.4 KB555
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี4.7 MB720
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์345.6 KB504