แบบฟอร์มงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี98.8 KB654
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อของบุคลากร
01. แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา82.9 KB81
02.แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา57.3 KB908
03.แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์42.0 KB355
04.แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา34.3 KB352
05.คำแนะนำในการจัดทำสัญญา29.2 KB363
06.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันรับทุนฯ (ภาคปกติ)76.5 KB377
07.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันอนุญาตฯ ภายในประเทศ (ภาคปกติ)82.2 KB481
08.แบบฟอร์มสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ (ภาคปกติ)83.3 KB476
09.แบบฟอร์มอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ)91.5 KB484
10.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา76.5 KB480
11.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา (1)76.5 KB534
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ฝช.007 ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ38.9 KB497
ฝช.008 รายงานฉบับสมบูรณ์117.2 KB52
ฝช.005 แบบยืนยันการตอบรับบุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ41.5 KB281
ฝช.006 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร72.7 KB261
ฝช.001 แบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ82.9 KB429
ฝช.002 ตารางแผนการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ34.3 KB270
ฝช.009 รูปแบบและตัวอย่างของบทความ การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ สำหรับอาจารย์และบุคลากร57.3 KB54
ฝช.003 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 1) ในเขต36.9 KB219
ฝช.004 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 2) นอกเขต49.7 KB312
ฝช.011 หนังสือส่งตัวกลับจากสถานประกอบการ31.7 KB47
ฝช.012 แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ56.8 KB49
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ60.8 KB47
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร74.9 KB48
แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
สายวิชาการ43.0 KB342
สายสนับสนุน35.8 KB303
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ33.3 KB301
แบบฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ92.2 KB564
แบบขอหนังสือรับรอง57.9 KB234
ขอชี้แจงกรณีลงเวลาปฏิบัติราชการ56.8 KB202
เอกสารในการไปฝึกอบรมต่างประเทศ
โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ75.8 KB248
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ75.3 KB1374
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย30.2 KB332
ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ34.8 KB144
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย14.6 KB496
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ7.1 KB402
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ7.3 KB413
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ9.8 KB486
ใบลาต่างๆ
ใบลาป่วย ลากิจ และลาคลอดบุตร110.1 KB253
แบบขออนุมัติไปราชการ52.2 KB365
ใบลาพักผ่อน125.4 KB508
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา25.6 KB147
เอกสารเกี่ยวกับ KPI รายบุคคล
แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์165.4 KB460
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี4.7 MB621
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์345.6 KB406