แบบฟอร์มงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี98.8 KB745
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อของบุคลากร
01. แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา82.9 KB150
02.แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา57.3 KB1245
03.แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์42.0 KB421
04.แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา34.3 KB435
05.คำแนะนำในการจัดทำสัญญา29.2 KB425
06.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันรับทุนฯ (ภาคปกติ)76.5 KB445
07.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันอนุญาตฯ ภายในประเทศ (ภาคปกติ)82.2 KB568
08.แบบฟอร์มสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ (ภาคปกติ)83.3 KB541
09.แบบฟอร์มอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ)91.5 KB561
10.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา76.5 KB552
11.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา (1)76.5 KB618
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ฝช.007 ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ38.9 KB561
ฝช.008 รายงานฉบับสมบูรณ์117.2 KB102
ฝช.005 แบบยืนยันการตอบรับบุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ41.5 KB355
ฝช.006 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร72.7 KB317
ฝช.001 แบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ82.9 KB509
ฝช.002 ตารางแผนการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ34.3 KB330
ฝช.009 รูปแบบและตัวอย่างของบทความ การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ สำหรับอาจารย์และบุคลากร57.3 KB136
ฝช.003 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 1) ในเขต36.9 KB300
ฝช.004 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 2) นอกเขต49.7 KB387
ฝช.011 หนังสือส่งตัวกลับจากสถานประกอบการ31.7 KB114
ฝช.012 แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ56.8 KB107
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ60.8 KB111
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร74.9 KB108
แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
สายวิชาการ43.0 KB412
สายสนับสนุน35.8 KB366
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ33.3 KB366
เอกสารในการไปฝึกอบรมต่างประเทศ
โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ75.8 KB317
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ75.3 KB1554
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย30.2 KB392
ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ34.8 KB207
แบบฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ92.2 KB653
แบบขอหนังสือรับรอง57.9 KB314
ขอชี้แจงกรณีลงเวลาปฏิบัติราชการ56.8 KB277
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว1.2 MB101
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย14.6 KB582
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ7.1 KB470
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ7.3 KB481
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ9.8 KB558
ใบลาต่างๆ
ใบลาป่วย ลากิจ และลาคลอดบุตร110.1 KB358
แบบขออนุมัติไปราชการ52.2 KB452
ใบลาพักผ่อน125.4 KB621
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา25.6 KB214
เอกสารเกี่ยวกับ KPI รายบุคคล
แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์165.4 KB532
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี4.7 MB702
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์345.6 KB484