ปรัชญา (Philosophy)

“วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการวิจัย และนำไปใช้ในการป้องกันรักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

ปณิธาน (Determination)

“มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นองค์กรนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับประเทศและก้าวสู่สากล”

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
  2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
  3. ให้บริการวิชาการ เพื่อการมีอาชีพอิสระ และพัฒนาสู่การแข่งขัน
  4. ทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. สนับสนุนการจัดระบบบุคลากร ตอบสนองสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข และความก้าวหน้า
  6. จัดระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ ให้เอื้อต่อนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย