แหล่งข้อมูล

2562

2561

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  (Click)

2. แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้  (Click)

3. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 (KM1)  (Click)

4. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 (KM2)   (Click)

5. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3 (KM2) (Click)

6. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 4 (KM2) (Click)

5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” (Click)

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1  (Click)

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2 (Click)

9. แบบสรุปการจัดการความรู้  (Click)

10. คู่มือการ KM (Click)

2560

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  [Click]
2. แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้  [Click]
3.  แบบสรุปการจัดการความรู้ด้านวิชาการ RT-KM1-3  [Click]
4.  แบบสรุปการจัดการความรู้ด้านวิจัย RT-KM1-3  [Click]
5.  คู่มือการจัดการเรียนการสอน S-PASS Model 60   [Click]
6.  รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 (KM1)  [Click]
7.  รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 (KM2)   [Click]
8.  รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3 (KM3)   [Click]
9.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM วิชาการ ครั้งที่ 1   [Click]
10.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM วิชาการ ครั้งที่ 2   [Click]
11.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM วิชาการ ครั้งที่ 3   [Click]
12. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 [Click]
13. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 [Click]
14. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3 [Click]
15. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4 [Click]
16. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 5 [Click]
17. คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  [Click]

2559

1.  แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้  [Click]
2.  แบบสรุปการจัดการความรู้ด้านวิชาการ RT-KM1-3  [Click]
3.  แบบสรุปการจัดการความรู้ด้านวิจัย RT-KM1-3  [Click]
4.  คู่มือการจัดการเรียนกรสอน S-PASS Model   [Click]
5.  รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1/2559 (KM1)  [Click]
6.  รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2/2559 (KM2)   [Click]
7.  รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 3/2559 (KM3)   [Click]
8.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  [Click]
9. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1/2560 [Click]
10. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2/2560 [Click]
11. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ด้านวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 3/2560 [Click]
12. คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  [Click]

2558

1. การบูรณาการองค์ความรู้
1.1  การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  [Click]
1.2  การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  [Click]
1.3  การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ  [Click]
2. การเรียนการสอน PBL
2.1  การเรียนการสอน PBL รูปแบบของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี  [Click]
2.2  ตัวอย่างคู่มือสำหรับอาจารย์ประจำกลุ่ม PBL  [Click]
2.3  แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน PBL รูปแบบของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  [Click]
2.4  แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มย่อย PBLการแพทย์แผนไทยประยุกต์  [Click]