คณาจารย์

ชื่อ – สกุล อาจารย์ จุฑาภรณ์  ขวัญสังข์
  Lect. Juthaporn  Kwansang
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
อีเมล์ jkwansang@yahoo.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1417
การศึกษา ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ ( B.N.S )
  ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เภสัชวิทยา )
  ป.เอก เภสัชศาสตร์
  เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ ขนิษฐา มีประดิษฐ์
  Lect. Khaniitta  Meepradit
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ Kline1104@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999  ต่อ 1436
การศึกษา ป.ตรี แพทย์แผนไทย
  ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรม
 เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ ปาริชาติ  แปลงไธสง
  Lect. Parichad  Plangtisong
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ p_parichad@hotmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1429
การศึกษา ป.ตรี กายภาพบำบัด
  ป.โท วิทยาศาสตร์การกีฬา
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ ภัทรานุช  เอกวโรภาส
  Lect. Pattaranut  Eakwaropas
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ patty_natty_1@hotmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1420
การศึกษา ป.ตรี เภสัชศาสตร์
  ป.โท เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชอุตสาหกรรม)
พิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ นิตยา  พุทธธรรมรักษา
  Lect. Nittaya Putthumrugsa
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ Nittaya1962@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1908
การศึกษา วท.ม. ( สุขภาพ การศึกษา )
  นิเทศศาสตรบัณฑิต ( รัฐศาสตร์)
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
  Dr. Korawinwich Boonpisuttinant
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี เคมี
  ป.โท เทคโนโลยีชีวภาค
  ป.เอก เภสัชศาสตร์
  เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ เบญจวรรณ โสภา
  Lect. Benchawan  Sopha
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ Benboyth@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ
การศึกษา ป.ตรี วท.บ. ( จุลชีววิทยา )
  ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( ชีวเคมี )
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ สิริภัทร  ชมัฒพงษ์
  Lect. Siriphatr  Chamutpong
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ siriphatrc@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1902
การศึกษา ป.ตรี วท.บ. ( เกษตร โรคพืช )
  ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีชีวภาพ )
  ป.เอก ชีวเคมี
  เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ สายเพชร์ ประภาวิชา
  Lect. Saiphet Prapawichar
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี พทป.บ. แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  ป.โท วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ มนสิชา ขวัญเอกพันธ์
  Lect. Monsicha Khuanekkaphan
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ pamzayo@hotmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1421
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( สุขภาพและ ความงาม สปาไทย )
  ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง )
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา
  Lect. Orasa Chaichumporn
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1427
การศึกษา ป.ตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
  ป.โท เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ นรินทร์ทร  พันธ์สวัสดิ์
  Lect. Narintorn  Pansawat
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ kungnarin@hotmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1427
การศึกษา ป.ตรี วท.บ. ( แพทย์แผนไทยประยุกต์ )
  ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( กายวิภาคศาสตร์ )
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล ดร. ยามีละ ดอแม
  Dr. Yamila Domea
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1421
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  ป.โท ศึกษาศาสตร์ (สุขศึกษา)
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ ลัดดาวัลย์  ชูทอง
  Lect. Laddawan Choothong
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ pooy_52@hotmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1427
การศึกษา ป.ตรี วท.บ. ( แพทย์แผนไทยประยุกต์ )
  ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ ศิริกันยา สยมภาค
  Lect. Sirikunya Sayompark
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ sirikunya_s@exchange.rmutt.ac.th
ติดต่อ 0-2592-1999  ต่อ 1436
การศึกษา ป.ตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์
  ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( แพทย์แผนไทยประยุกต์ )
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ เขมจิรา จามกม
  Lect. Khemjira Jarmkom
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 9 ต่อ 1419
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  ป.โท์
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ยุพา คงพริก
  Lect. Yupa Khongprilk
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1436
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา
  ป.โท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
  Lect. Nitipun Boonprem
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1402
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  ป.โท วิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ ณกันต์วลัย วิศิฎศรี
  Lect. Nakuntwalai Wisidsri
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ nakuntwalai@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1421
การศึกษา ป.ตรี พยาบาลศาตรบัณฑิต ( การพยาบาล )
  ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เภสัชวิทยา )
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล ผศ. เอมอร ชัยประทีป
  Asst. Em-on Chaiprateep
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1112
การศึกษา ป.ตรี เภสัชกรรมคลินิก
  ป.โท อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล ดร.สุรชัย เตชะเอ้ย
  Dr. Surachai Techaoei
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ dr.surachai1@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1114
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( จุลชีววิทยา )
  ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีชีวภาพ )
  ป.เอก เภสัชศาสตร์
  เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
  Dr. Rungnapa Sranujit
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 2003
การศึกษา ป.ตรี วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
  ป.โท วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
  ป.เอก ชีวเวชศาสตร์
  เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ สุรัติวดี  ทั่งมั่งมี
  Lect. Suradwadee Thungmungmee
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ ibcosmetic2@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1112
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  ป.โท วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา
  Lect. Thisakorn Dumrongphuttidecha
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1112
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  ป.โท วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ รสริน ทักษิณ
  Lect. Rosarin Taksin
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1427
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  ป.โท สถาปัตยกรรม
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ ปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์
  Lect.
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี
  ป.โท
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล อาจารย์ แสงนภา จำปาสุริ
  Lect.
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี
  ป.โท
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
  Dr. Punyanut Amorndoljai
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี พทบ. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  ป.โท วทม. สถิติประยุกต์
ป.โท วทม. แพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต
  ป.เอก วทด.  การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล ดร.วัชระ ดำจุติ
  Dr. Watchara Damjuti
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  Watchara_d@rmutt.ac.th
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1416
การศึกษา ป.ตรี พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)
  ป.โท วทม. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
  ป.เอก วทด.  (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล ดร.ภญ.บุณณดา ภมรปฐมกุล
    Dr. Boonnada Pamornpathomkul
  ตำแหน่ง อาจารย์
  อีเมล์ Boonnada_P@rmutt.ac.th
  ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1405
  การศึกษา ป.ตรี ภ.บ. (เภสัชศาสตรบัณฑิต)
    ป.เอก ปรด.  (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
     
ชื่อ – สกุล อาจารย์ อรทัย สารกุล
  Lect.
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี
  ป.โท
เพิ่มเติม
ชื่อ – สกุล ดร.ณัฐนรี ศิริวัน
    Dr. Natnaree Siriwon
  ตำแหน่ง อาจารย์
  อีเมล์ Natnaree_s@rmutt.ac.th
  ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1405
  การศึกษา B.Sc. (chemical Engineering)
    Ph.D. (chemical Engineering)
     

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ – สกุล พทป.นัฐพงษ์ พูนพิพัฒน์มงตล
   
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ Nuttapong_p@rmutt.ac.th
ติดต่อ 0-2592-1999 
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   
   
   
ชื่อ – สกุล พทป.ชลิตรา วงษ์นุ่ม
   
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ Chalitra_v@rmutt.ac.th
ติดต่อ 0-2592-1999  ต่อ 1430
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   
 
ชื่อ – สกุล พทป.สุดารัตน์ สิทธิ
   
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ Sudarat_s@rmutt.ac.th
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1430
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   
 
ชื่อ – สกุล นางสาวณัฐชา รติสรรค์กุล
   
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ Natcha_r@rmutt.ac.th
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1430
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สุขภาพ ความงาม และสปา)
   
 
ชื่อ – สกุล พท.ปภาดา แห้วเพ็ชร
   
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ Paphada_h@rmutt.ac.th
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1508
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   
 
ชื่อ – สกุล พทป.สรัญญา ชะงัดรัมย์
   
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ Saranya_c@rmutt.ac.th
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1508
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต