ชื่อ – สกุล อาจารย์ ขนิษฐา มีประดิษฐ์
Lect. Khaniitta  Meepradit
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
อีเมล์ Kline1104@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999  ต่อ 1436
การศึกษา ป.ตรี แพทย์แผนไทย
ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรม
 เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ ปาริชาติ  แปลงไธสง
Lect. Parichad  Plangtisong
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ p_parichad@hotmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1429
การศึกษา ป.ตรี กายภาพบำบัด
ป.โท วิทยาศาสตร์การกีฬา
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ ภัทรานุช  เอกวโรภาส
Lect. Pattaranut  Eakwaropas
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ patty_natty_1@hotmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1420
การศึกษา ป.ตรี เภสัชศาสตร์
ป.โท เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชอุตสาหกรรม)
พิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ จุฑาภรณ์  ขวัญสังข์
Lect. Juthaporn  Kwansang
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ jkwansang@yahoo.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1417
การศึกษา ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ ( B.N.S )
ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เภสัชวิทยา )
ป.เอก เภสัชศาสตร์
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ นิตยา  พุทธธรรมรักษา
Lect. Nittaya Putthumrugsa
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ Nittaya1962@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1908
การศึกษา วท.ม. ( สุขภาพ การศึกษา )
นิเทศศาสตรบัณฑิต ( รัฐศาสตร์)
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
Dr. Korawinwich Boonpisuttinant
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี เคมี
ป.โท เทคโนโลยีชีวภาค
ป.เอก เภสัชศาสตร์
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ เบญจวรรณ โสภา
Lect. Benchawan  Sopha
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ Benboyth@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ
การศึกษา ป.ตรี วท.บ. ( จุลชีววิทยา )
ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( ชีวเคมี )
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ สิริภัทร  ชมัฒพงษ์
Lect. Siriphatr  Chamutpong
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ siriphatrc@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1902
การศึกษา ป.ตรี วท.บ. ( เกษตร โรคพืช )
ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีชีวภาพ )
ป.เอก ชีวเคมี
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ สายเพชร์ ประภาวิชา
Lect. Saiphet Prapawichar
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี พทป.บ. แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ป.โท วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ มนสิชา ขวัญเอกพันธ์
Lect. Monsicha Khuanekkaphan
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ pamzayo@hotmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1421
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( สุขภาพและ ความงาม สปาไทย )
ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง )
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา
Lect. Orasa Chaichumporn
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1427
การศึกษา ป.ตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ป.โท เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ นรินทร์ทร  พันธ์สวัสดิ์
Lect. Narintorn  Pansawat
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ kungnarin@hotmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1427
การศึกษา ป.ตรี วท.บ. ( แพทย์แผนไทยประยุกต์ )
ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( กายวิภาคศาสตร์ )
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล ดร. ยามีละ ดอแม
Dr. Yamila Domea
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1421
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ป.โท ศึกษาศาสตร์ (สุขศึกษา)
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ ลัดดาวัลย์  ชูทอง
Lect. Laddawan Choothong
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ pooy_52@hotmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1427
การศึกษา ป.ตรี วท.บ. ( แพทย์แผนไทยประยุกต์ )
ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ ศิริกันยา สยมภาค
Lect. Sirikunya Sayompark
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ sirikunya_s@exchange.rmutt.ac.th
ติดต่อ 0-2592-1999  ต่อ 1436
การศึกษา ป.ตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์
ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( แพทย์แผนไทยประยุกต์ )
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ เขมจิรา จามกม
Lect. Khemjira Jarmkom
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 9 ต่อ 1419
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ป.โท์
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ยุพา คงพริก
Lect. Yupa Khongprilk
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1436
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา
ป.โท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
Lect. Nitipun Boonprem
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1402
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ป.โท วิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ ณกันต์วลัย วิศิฎศรี
Lect. Nakuntwalai Wisidsri
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ nakuntwalai@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1421
การศึกษา ป.ตรี พยาบาลศาตรบัณฑิต ( การพยาบาล )
ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เภสัชวิทยา )
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล ผศ. วรเชษฐ์ ขอบใจ
Asst. Warachate Khobjai
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ warachate7406@hotmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999  ต่อ 1112
การศึกษา ป.ตรี วท.บ. ( เทคนิคการแพทย์ )
ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( นิติวิทยาศาสตร์ )
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล ผศ. เอมอร ชัยประทีป
Asst. Em-on Chaiprateep
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1112
การศึกษา ป.ตรี เภสัชกรรมคลินิก
ป.โท อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล ดร.สุรชัย เตชะเอ้ย
Dr. Surachai Techaoei
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ dr.surachai1@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1114
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( จุลชีววิทยา )
ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีชีวภาพ )
ป.เอก เภสัชศาสตร์
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
Dr. Rungnapa Sranujit
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 2003
การศึกษา ป.ตรี วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
ป.โท วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
ป.เอก ชีวเวชศาสตร์
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ สุรัติวดี  ทั่งมั่งมี
Lect. Suradwadee Thungmungmee
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์ ibcosmetic2@gmail.com
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1112
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ป.โท วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา
Lect. Thisakorn Dumrongphuttidecha
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1112
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ป.โท วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ รสริน ทักษิณ
Lect. Rosarin Taksin
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1427
การศึกษา ป.ตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ป.โท สถาปัตยกรรม
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ ปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์
Lect.
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี
ป.โท
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ แสงนภา จำปาสุริ
Lect.
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี
ป.โท
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
Dr. Punyanut Amorndoljai
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี พทบ. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ป.โท วทม. สถิติประยุกต์
ป.โท วทม. แพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต
ป.เอก วทด.  การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล ดร.วัชระ ดำจุติ
Dr. Watchara Damjuti
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  Watchara_d@rmutt.ac.th
ติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1416
การศึกษา ป.ตรี พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)
ป.โท วทม. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
ป.เอก วทด.  (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
เพิ่มเติม

 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ อรทัย สารกุล
Lect.
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล์  –
ติดต่อ 0-2592-1999
การศึกษา ป.ตรี
ป.โท
เพิ่มเติม