รายนามคณะกรรมการประจำวิทยาลัย

แถวที่ 1

นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
นพ. บรรลือ   กองไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร. ภญ. นริศา คำแก่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภก. พจน์ เวชพงศา ผู้ทรงคุณวุฒิ

แถวที่ 2
ดร. ศิรินันท์  ตรีมงคลทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
นางสาวนิตยา  พุทธธรรมรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร. สิริภัทร  ชมัฒพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวขนิษฐา    มีประดิษฐ์ หัวหน้าสาขา
ผศ.ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ คณาจารย์ประจำ

แถวที่ 3
นางสาวนรินทร์ทร   พันธ์สวัสดิ์ คณาจารย์ประจำ
นางสาวกัญญ์ธศยา   อัครศิริฐรัตนา คณาจารย์ประจำ
นางสาวยามีละ   ดอแม คณาจารย์ประจำ
นายศักดิ์ดา    บุญรอด เลขานุการ
นางสาวอุษา    แซ่ซิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ