โครงสร้างงานประกัน

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงาน] [คำสั่งแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่]

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้(Knowledge Management) [Click]

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน [Click]